TEŞVİK & HİBE

Kısa çalışma ödeneği rehberi (Covid-19) #EvdeKal


SAYILAR

Okunma Sayı 2148
Beğenme Sayı 8
Yorum Sayı 0
ETİKET BULUTU

  • Kısa çalışma ödeneği yeni teşvikler işkur teşvikleri 2020 sgk teşvikleri 2020 işveren teşvikleri 4857 sayılı kanun corona covid 19 2020 yılı asgari ücret desteği

Kısa çalışma ödeneği rehberi (Covid-19) #EvdeKal

Halil Yılmaz , 26.03.2020 12:46:16


Corona (Covid-19) tedbirleri kapsamında işverene destek için düzenlenen kısa çalışma ödeneği başvuruları 23 Mart 2020 tarihinde başladı.

İşkur'a yapılacak kısa çalışma ödeneği başvuruları hakkında rehber olması için en sık sorulacak sorulara cevap vermeye çalışalım...

İşkur web sitesi üzerinden detay bilgilere de ulaşabilirsiniz. İŞKUR

Kısa çalışma ödeneği, işverenin haftalık çalışma sürelerini en az üçte bir oranında azaltması, faaliyetini tamamen ya da en az dört hafta süreyle durdurması hallerinde devreye alınıyor.
Üçte bir oranında azaltması demek, 6 iş günü çalışmanın yapıldığı işyerinde 4 gün çalışma yapılmaması anlamına geliyor. 
Bu kapsamda da işçilere kısa çalışma ödeneği ödeniyor ve sağlık sigortası primleri karşılanıyor. 
Bunların hepsi de İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödeniyor.

Meclis’te kabul edilen yasa ile 600 gün şartı 450 güne, 120 gün şartı da 60 güne indirildi. 
Buna göre 2 ay çalışan ve 450 gün prim ödeyen çalışana kısa çalışma ödeneği ödenebilecek. 
Bu düzenleme de 30 Haziren 2020’e kadar geçerli olacak.

Kısa çalışma ödeneği ile çalışanlara, en son eline geçen aylık prime esas kazancının günlük brüt tutarının yüzde 60’ı ödenecek.
En yüksek ödenecek tutar aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150’sini (4.414.5 lira) geçemiyor. 
Buna göre de çalışana damga vergisi düşüldükten sonra en düşük 1.752,40 lira ile en yüksek 4.380.99 lira arasında kısa çalışma ödeneği ödenecek. 
Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işveren isterse devletin ödediğinin üzerini tamamlayabilecek. 
Yani, kısa çalışma ödeneği ile çalışanın maaşının yüzde 60’ını devlet karşılarken, kalan yüzde 40’ını da işveren çalışana ödeyebilir.

* Ödenekten yararlanma süresi 3 ayı geçmeyecek.
* İşçilerin tamamı için kısa çalışma ödeneğinden yararlanılır.
* Asgari çalışan sayısı aranmıyor.
* Daha önce farklı bir gerekçeyle yararlanmış olan işyerleri de yararlanabilir.
* Sigorta prim ya da vergi borcu olanlar da yararlanabilecek, ancak SGK’ya bildirilen primler esas alınacak.
* İşveren başvurabilir, çalışanlar başvuramaz.
* Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için işçinin kendisine ve aylık (her ayın 5’inde) olarak ödenecek.
* Şartları yerine getirilmişse yabancı işçiler için de ödenek alınabilir.
* Kısa çalışma ödeneği alan işletmeler başta asgari ücret olmak üzere diğer tüm istihdam teşviklerinde de yararlanabilir.
* Çalışanın genel sağlık sigortası primleri İşsizlik Fonu’ndan karşılanacak.
* Kısa çalışma ödeneği döneminde işveren çalışanın kısa ve uzun vadeli sigorta primlerini yatırmayacak.
* Kısa çalışma ödeneği ile çalışanın maaşının yüzde 60’ını devlet karşılarken, kalan yüzde 40’ını da işveren çalışana ödeyebilir.

Daha fazlası için İşkur Sıkça Sorulan Sorular sayfasını da ziyaret edebilirsiniz.
İŞKUR

Güncel Mevzuat
Madde 41 - 4447 sayılı kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir:
"Geçici Madde 23 - 30/6/2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere, yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuruları için, ek 2 nci maddenin üçüncü fıkrasında işçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için öngörülen hizmet akdinin feshi hariç işsizlik sigortası hak etme koşullarını yerine getirmesi hükmü, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şeklinde uygulanır. Bu koşulu taşımayanlar, kısa çalışma süresini geçmemek üzere son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden kalan süre kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam eder.
Bu madde kapsamında kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için, işyerinde kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekir. Bu madde kapsamında yapılan başvurular, başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde sonuçlandırılır.
Bu madde kapsamında yapılan başvuru tarihini 31/12/2020 tarihine kadar uzatmaya ve birinci fıkrada belirlenen günleri farklılaştırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir."

İşkur'un yaptığı duyuru...
“Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) Etkili Kısa Çalışma Talebinde Bulunulması ve Talebin Değerlendirilmesi:
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkede tesirini gösteren yeni tip Koronavirüsün (Covid-19) olası etkileri dikkate alınarak "dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebep" kapsamında kısa çalışma uygulaması başlatılmıştır.
Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işveren; buna ilişkin kanıtlarla birlikte Kısa Çalışma Talep Formu  (EK 1) ile kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi (EK 2) bağlı olduğu İŞKUR biriminin elektronik posta adresine (EK 3), elektronik posta göndermek suretiyle kısa çalışmaya başvuru yapabilir.
Başvuruların işyerine gidilmeden de belge üzerinden hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için koronavirüsten olumsuz etkilenildiğine dayanak teşkil eden belgelerin başvuruya eklenmesi önem taşımaktadır. Gerektiğinde işverenle irtibata geçilerek ilave belgeler talep edilebilecektir. İşverenle-re başvurusunun alındığı yine aynı yolla en kısa sürede bildirilecek ve başvurular uygunluk tespiti amacıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderilecektir.
Uygunluk Tespitine Yönelik Genel Bilgiler:
Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca alınan kararlar uyarınca, Bakanlığımız İş Müfettişlerince Kurumumuz Yönetim Kurulunca alınan Covid-19 Sebebiyle Yapılacak Kısa Çalışma Uygulaması Kararı uyarınca yapılacak uygunluk tespiti incelemelerinde aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır; 
•    Tüm incelemeler mahalline gidilmeksizin Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında veya Grup Başkanlıklarında sadece ilgili başvuru evrakı ve ekleri üzerinden ve tespit tutanağı düzenlenmeksizin gerçekleştirilecektir.
•    İnceleme sürecinde başvuru evraklarında eksiklik olduğunun değerlendirilmesi halinde, ivedilikle işverenler ile irtibata geçilerek, söz konusu eksik evrakların elektronik ortamda intikal ettirilmesi istenecek ve inceleme evrak bazında ivedilikle tamamlanacaktır.
•    Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti incelemelerinde, işyerlerinin sadece bu kapsamda olup olmadığına ilişkin belgeler yeterli olacaktır.
•    İşverenlerin yönetimsel kararları çerçevesinde faaliyeti durdurulan veya azaltılan işyerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti incelemelerinde ise, durumu ortaya koyacak ilgili belgeler yeterli olacaktır.
•    Uygunluk tespitine ilişkin olarak Bakanlığımız İş Müfettişlerince rapor niteliğinde yazı düzenlenecektir. Söz konusu yazı ve ekleri, Kurumumuz İl Müdürlüklerine Kep adresi üzerinden elektronik ortamda gönderilecek olup ıslak imzalı hali ise işyerlerinin dosyasında muhafaza edilmek üzere bilahare gönderilecektir.
•    Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti işlemi, Kanunda düzenlenen asgari ve azami süreler ile birlikte, idari tasarrufun süresi ile sınırlı olup idari tasarrufun sona ermesi ile kısa çalışma uygulaması da kendiliğinden sona ereceği dikkate alınmalıdır. 
İşverene Kısa Çalışma Talebinin Sonucunun Bildirilmesi: 
Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerden dolayı işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu, İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işverene, İŞKUR tarafından bildirilir. İşveren de durumu, işyerinde işçilerin görebileceği bir yerde ilan eder ve varsa toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasına bildirir. İlan yoluyla işçilere duyuru yapılamadığı durumlarda, kısa çalışmaya tabi işçilere yazılı bildirim yapılır. Kısa çalışma talebi uygun bulunan işveren Kurumca bildirilen sürede Kısa Çalışma Bildirim Listesini güncelleyerek gönderir.
Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işverenlere başvurularının sonucu, elektronik posta yoluyla taleplerini gönderdikleri adrese yapılır. Talebi uygun bulunan işverenler, Kurumca bildirilen sürede Kısa Çalışma Bildirim Listesini güncelleyerek başvuru yaptıkları İŞKUR biriminin elektronik posta adresine gönderir.”

Kısa Çalışma Ödeneğine Başvuru Nasıl Yapılır
Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) Virüsü nedeniyle olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işverenler, 
buna ilişkin kanıtlarla birlikte ‘Kısa Çalışma Talep Formu’ ile ‘Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesini’ bağlı olduğu İŞKUR biriminin elektronik posta adresine (www.iskur.gov.tr)
elektronik posta göndermek suretiyle başvurabilecek. 
Başvuruların işyerine gidilmeden de belge üzerinden hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için virüsten olumsuz etkilenildiğine dayanak teşkil eden belgelerin başvuruya eklenmesi gerekiyor.
İŞKUR, gerektiğinde işverenle irtibata geçerek, ilave belgeler talep edilecek. 
İşverenlere, başvurusunun alındığı yine elektronik ortamda bildirilecek. 
İşverenin talebi İŞKUR’a bağlı iş müfettişlerinde değerlendirilecek. 
Müfettişler incelemeyi işyerine gitmeden başvuru evrakları üzerinden yapacak. 
Kamu kurumları tarafından faaliyeti durdurulan işyerlerinin ödenekten yararlanması için yapılacak incelemede işyerlerinin kısa çalışma ödeneği kapsamına girip girmediğine bakılacak.
Faaliyetini kendi durduran işyerlerinde ise yapılacak uygunluk tespiti incelemesinde virüs nedeniyle faaliyetin durdurulduğunun belgelenmesi yeterli olacak.
Yapılan inceleme sonucunda işverenin ödenekten yararlanmasına onay verildiğinden, bu durum işverene elektronik postayla bildirilecek.
İşveren de bu durumu işyerinde çalışanlarına bildirecek.
İşveren çalışanlarının listesini (kısa çalışma bildirim listesi) güncelleyerek İŞKUR’a elektronik ortamda iletecek.

Gerekli Evraklar
Talep Formu  (indir)
İşçi Listesi (indir)

 

Kısa Çalışma Başvurularında Kullanılacak Elektronik Posta Adresleri

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü/Hizmet Merkezi

Elektronik Posta Adresi

Adana Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.adana@iskur.gov.tr       

Ceyhan Hizmet Merkezi     

kisacalisma.ceyhan@iskur.gov.tr

Kozan Hizmet Merkezi     

kisacalisma.kozan@iskur.gov.tr

Adıyaman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.adiyaman@iskur.gov.tr

Afyonkarahisar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.afyon@iskur.gov.tr

Ağrı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  

kisacalisma.agri@iskur.gov.tr

Patnos Hizmet Merkezi     

kisacalisma.patnos@iskur.gov.tr

Aksaray Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.aksaray@iskur.gov.tr

Amasya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.amasya@iskur.gov.tr

Altındağ Hizmet Merkezi     

kisacalisma.altindag@iskur.gov.tr

Çankaya Hizmet Merkezi     

kisacalisma.cankaya@iskur.gov.tr

Sincan Hizmet Merkezi     

kisacalisma.sincan@iskur.gov.tr

Ostim Hizmet Merkezi      

kisacalisma.ostim@iskur.gov.tr

Polatlı Hizmet Merkezi     

kisacalisma.polatli@iskur.gov.tr

Antalya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.antalya@iskur.gov.tr

Alanya Hizmet Merkezi     

kisacalisma.alanya@iskur.gov.tr

Manavgat Hizmet Merkezi     

kisacalisma.manavgat@iskur.gov.tr

Ardahan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.ardahan@iskur.gov.tr

Artvin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.artvin@iskur.gov.tr

Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.aydin@iskur.gov.tr

Kuşadası Hizmet Merkezi     

kisacalisma.kusadasi@iskur.gov.tr

Nazilli Hizmet Merkezi     

kisacalisma.nazilli@iskur.gov.tr

Söke Hizmet Merkezi     

kisacalisma.soke@iskur.gov.tr

Balıkesir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.balikesir@iskur.gov.tr

Bandırma Hizmet Merkezi     

kisacalisma.bandirma@iskur.gov.tr

Edremit Hizmet Merkezi     

kisacalisma.edremit@iskur.gov.tr

Bartın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.bartin@iskur.gov.tr

Batman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.batman@iskur.gov.tr

Bayburt Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.bayburt@iskur.gov.tr

Bilecik Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.bilecik@iskur.gov.tr

Bingöl Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  

kisacalisma.bingol@iskur.gov.tr

Bitlis Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.bitlis@iskur.gov.tr

Bolu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.bolu@iskur.gov.tr

Burdur Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.burdur@iskur.gov.tr

Bucak Hizmet Merkezi     

kisacalisma.bucak@iskur.gov.tr

Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.bursa@iskur.gov.tr

Gemlik Hizmet Merkezi     

kisacalisma.gemlik@iskur.gov.tr

İnegöl Hizmet Merkezi     

kisacalisma.inegol@iskur.gov.tr

Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.canakkale@iskur.gov.tr

Biga Hizmet Merkezi     

kisacalisma.biga@iskur.gov.tr

Çankırı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  

kisacalisma.cankiri@iskur.gov.tr

Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.corum@iskur.gov.tr

Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.denizli@iskur.gov.tr

Diyarbakır Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  

kisacalisma.diyarbakir@iskur.gov.tr

Düzce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.duzce@iskur.gov.tr

Edirne Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.edirne@iskur.gov.tr

Keşan Hizmet Merkezi     

kisacalisma.kesan@iskur.gov.tr

Elazığ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.elazig@iskur.gov.tr

Kovancılar Hizmet Merkezi    

kisacalisma.kovancilar@iskur.gov.tr

Erzincan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.erzincan@iskur.gov.tr

Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.erzurum@iskur.gov.tr

Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  

kisacalisma.eskisehir@iskur.gov.tr

Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.gaziantep@iskur.gov.tr

Giresun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.giresun@iskur.gov.tr

Gümüşhane Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.gumushane@iskur.gov.tr

Hakkari Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.hakkari@iskur.gov.tr

Hatay Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.hatay@iskur.gov.tr

İskenderun Hizmet Merkezi     

kisacalisma.iskenderun@iskur.gov.tr

Iğdır Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.igdir@iskur.gov.tr

Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.isparta@iskur.gov.tr

Bahçelievler Hizmet Merkezi     

kisacalisma.bahcelievler@iskur.gov.tr

Başakşehir Hizmet Merkezi     

kisacalisma.basaksehir@iskur.gov.tr

Bayrampaşa Hizmet Merkezi     

kisacalisma.bayrampasa@iskur.gov.tr

Beyoğlu Hizmet Merkezi     

kisacalisma.beyoglu@iskur.gov.tr

Büyükçekmece Hizmet Merkezi     

kisacalisma.buyukcekmece@iskur.gov.tr

Kadıköy Hizmet Merkezi     

kisacalisma.kadikoy@iskur.gov.tr

Pendik Hizmet Merkezi     

kisacalisma.pendik@iskur.gov.tr

Sancaktepe Hizmet Merkezi     

kisacalisma.sancaktepe@iskur.gov.tr

Şişli Hizmet Merkezi     

kisacalisma.sisli@iskur.gov.tr

Sultangazi Hizmet Merkezi

kisacalisma.sultangazi@iskur.gov.tr

Tuzla Hizmet Merkezi     

kisacalisma.tuzla@iskur.gov.tr

Ümraniye Hizmet Merkezi     

kisacalisma.umraniye@iskur.gov.tr

Bornova Hizmet Merkezi     

kisacalisma.bornova@iskur.gov.tr

Çiğli Hizmet Merkezi     

kisacalisma.cigli@iskur.gov.tr

Karabağlar Hizmet Merkezi     

kisacalisma.karabaglar@iskur.gov.tr

Konak Hizmet Merkezi     

kisacalisma.konak@iskur.gov.tr

Torbalı Hizmet Merkezi     

kisacalisma.torbali@iskur.gov.tr

Kahramanmaraş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.kahramanmaras@iskur.gov.tr

Elbistan Hizmet Merkezi     

kisacalisma.elbistan@iskur.gov.tr

Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.karabuk@iskur.gov.tr

Karaman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.karaman@iskur.gov.tr

Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.kars@iskur.gov.tr

Kastamonu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.kastamonu@iskur.gov.tr

Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.kayseri@iskur.gov.tr

Kilis Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.kilis@iskur.gov.tr

Kırıkkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.kirikkale@iskur.gov.tr

Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.kirklareli@iskur.gov.tr

Lüleburgaz Hizmet Merkezi     

kisacalisma.luleburgaz@iskur.gov.tr

Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.kirsehir@iskur.gov.tr

Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.kocaeli@iskur.gov.tr

Dilovası Hizmet Merkezi     

kisacalisma.dilovasi@iskur.gov.tr

Gebze Hizmet Merkezi     

kisacalisma.gebze@iskur.gov.tr

Gölcük Hizmet Merkezi     

kisacalisma.golcuk@iskur.gov.tr

Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.konya@iskur.gov.tr

Akşehir Hizmet Merkezi     

kisacalisma.aksehir@iskur.gov.tr

Beyşehir Hizmet Merkezi     

kisacalisma.beysehir@iskur.gov.tr

Ereğli Hizmet Merkezi    

kisacalisma.eregli@iskur.gov.tr

Seydişehir Hizmet Merkezi     

kisacalisma.seydisehir@iskur.gov.tr

Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.kutahya@iskur.gov.tr

Tavşanlı Hizmet Merkezi     

kisacalisma.tavsanli@iskur.gov.tr

Malatya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.malatya@iskur.gov.tr

Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.manisa@iskur.gov.tr

Akhisar Hizmet Merkezi     

kisacalisma.akhisar@iskur.gov.tr

Salihli Hizmet Merkezi     

kisacalisma.salihli@iskur.gov.tr

Soma Hizmet Merkezi     

kisacalisma.soma@iskur.gov.tr

Turgutlu Hizmet Merkezi     

kisacalisma.turgutlu@iskur.gov.tr

Mardin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.mardin@iskur.gov.tr

Kızıltepe Hizmet Merkezi     

kisacalisma.kiziltepe@iskur.gov.tr

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.mersin@iskur.gov.tr

Anamur Hizmet Merkezi     

kisacalisma.anamur@iskur.gov.tr

Erdemli Hizmet Merkezi     

kisacalisma.erdemli@iskur.gov.tr

Silifke Hizmet Merkezi     

kisacalisma.silifke@iskur.gov.tr

Tarsus Hizmet Merkezi     

kisacalisma.tarsus@iskur.gov.tr

Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.mugla@iskur.gov.tr

Fethiye Hizmet Merkezi     

kisacalisma.fethiye@iskur.gov.tr

Milas Hizmet Merkezi     

kisacalisma.milas@iskur.gov.tr

Muş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.mus@iskur.gov.tr

Nevşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.nevsehir@iskur.gov.tr

Niğde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.nigde@iskur.gov.tr

Ordu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.ordu@iskur.gov.tr

Fatsa Hizmet Merkezi     

kisacalisma.fatsa@iskur.gov.tr

Ünye Hizmet Merkezi     

kisacalisma.unye@iskur.gov.tr

Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.osmaniye@iskur.gov.tr

Kadirli Hizmet Merkezi     

kisacalisma.kadirli@iskur.gov.tr

Rize Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.rize@iskur.gov.tr

Sakarya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.sakarya@iskur.gov.tr

Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.samsun@iskur.gov.tr

Bafra Hizmet Merkezi     

kisacalisma.bafra@iskur.gov.tr

Çarşamba Hizmet Merkezi     

kisacalisma.carsamba@iskur.gov.tr

Şanlıurfa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.sanliurfa@iskur.gov.tr

Akçakale Hizmet Merkezi     

kisacalisma.akcakale@iskur.gov.tr

Siverek Hizmet Merkezi     

kisacalisma.siverek@iskur.gov.tr

Viranşehir Hizmet Merkezi     

kisacalisma.viransehir@iskur.gov.tr

Siirt Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.siirt@iskur.gov.tr

Sinop Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.sinop@iskur.gov.tr

Şırnak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.sirnak@iskur.gov.tr

Cizre Hizmet Merkezi     

kisacalisma.cizre@iskur.gov.tr

Silopi Hizmet Merkezi     

kisacalisma.silopi@iskur.gov.tr

Sivas Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.sivas@iskur.gov.tr

Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.tekirdag@iskur.gov.tr

Çerkezköy Hizmet Merkezi     

kisacalisma.cerkezkoy@iskur.gov.tr

Çorlu Hizmet Merkezi     

kisacalisma.corlu@iskur.gov.tr

Tokat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.tokat@iskur.gov.tr

Erbaa Hizmet Merkezi     

kisacalisma.erbaa@iskur.gov.tr

Turhal Hizmet Merkezi     

kisacalisma.turhal@iskur.gov.tr

Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.trabzon@iskur.gov.tr

Sürmene Hizmet Merkezi     

kisacalisma.surmene@iskur.gov.tr

Vakfıkebir Hizmet Merkezi     

kisacalisma.vakfikebir@iskur.gov.tr

Tunceli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.tunceli@iskur.gov.tr

Uşak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.usak@iskur.gov.tr

Van Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.van@iskur.gov.tr

Erciş Hizmet Merkezi     

kisacalisma.ercis@iskur.gov.tr

Yalova Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.yalova@iskur.gov.tr

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.yozgat@iskur.gov.tr

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  

kisacalisma.zonguldak@iskur.gov.tr

Karadeniz Ereğli Hizmet Merkezi    

kisacalisma.karadenizeregli@iskur.gov.tr


Yorumlar


Henüz Hiç Yorum Yapılmamış.